The 47 Ronin: The Faithful Samurai
 
 
Contact
: (61 8) 64989833

Mob: 0405 698 799
admin@galleryeast.com.au

menu

 

Royal Retainers Gathering at Ryogoku Bridge

Twenty-four major (Front Gate Group) righteous men headed by Yuranosuke Ohboshi and 23 karamete-mon (Back Gate Group) led by Rikiya Ohboshi join at the crossing of Ryogoku Bridge, finally aim for the enemy.

Left panel:
Title of work:  ("Tadaomizo Yasushi Ote no Yoshishi 4 people Karamete no Yoshishi 3 people 2 Kunibashi meeting map") "Bungo Owashi",  Yuranosuke Ohboshi" "Shinemon Katsuta" " Kutao Mase" " Suke Tomimori " "Uemon" "Amimura Saburoemon" "Tachikawa Hanpei" "Chizaki Yagoro" "Kodera Kozaemon" "Okuda Hikodayu" "Yama Shigetaro" "Okajima Soemon" Chusengura Yochi Otenogishi Niju Yonin, Karamenogi Nijusan Ninryogokubashikaigo nozu Owashibungo, Oboshiyura no Suke, Katsuta Shinemon, Mekyudayu, Tomimori Sukeemon, Mimura Saburoue Mon, Tachikawa Hanpei, Senzaki Yogoro, Odera Kozaemon, Okuda Hikodayu, Yamajutaro, Okajima Soemon. ("Tadaomizo Yasushi Ote no Yoshishi 4 people Karamete no Yoshishi 3 people 2 Kunibashi meeting map")   "Bungo Owashi" " Yuranosuke Ohboshi" "Shinemon Katsuta" " Kutao Mase" " Suke Tomimori " "Uemon" "Amimura Saburoemon" "Tachikawa Hanpei" "Chizaki Yagoro" "Kodera Kozaemon" "Okuda Hikodayu" "Yama Shigetaro" "Okajima Soemon" Chusengura Yochi Otenogishi Niju Yonin Karamenogi Nijusan Ninryogokubashikaigo nozu Owashibungo, Oboshiyura no Suke, Katsuta Shinemon, Mekyudayu, Tomimori Sukeemon, Mimura Saburoue Mon, Tachikawa Hanpei, Senzaki Yogoro, Odera Kozaemon, Okuda Hikodayu, Yamajutaro, Okajima Soemon
 
Centre Panel:   
Title of work:   ("Tadaomizo Yasushi Ote no Yoshishi 4 people Karamete no Yoshishi 3 people 2 Kunibashi meeting map")   Kurohashi Densuke " "Mase Hikokuro" "Yama Shinroku" "Hayano Kasuke" "Takemori Kitahachi" "Katawaka Gengoemon" "Kato Yomochi" "Ota Rokuemon" "Yoshida Sakuemon" "Horibe Yabei" "Kaiga Hachiroemon" "Uramatsu Kihei" "Hayami Souemon" "Harago Right" Doraemon " Chushingura land leading sister-in-law beetle, Epilachna other people entwined of sister-in-law beetle, Epilachna's Shinobu Ryōgoku Bridge meeting not of Densuke Kurahashi, Hikokuro Mase, Shinroku Yazama, Kasuke Hayano , Takemori Kitahachi, Katawa Kagen Goemon, Katou Yoshichi, Otaro Kuemon, Yoshida Sakuemon, Horibe Yahe, Kaiga Hachirouemon, Uramatsuki Hei, Hayami Soemon, Hara Gouemon.

 

("Tadaomizo Yasushi Ote no Yoshishi 4 people Karamete no Yoshishi 3 people 2 Kunibashi meeting map")   Kurohashi Densuke " "Mase Hikokuro" "Yama Shinroku" "Hayano Kasuke" "Takemori Kitahachi" "Katawaka Gengoemon" "Kato Yomochi" "Ota Rokuemon" "Yoshida Sakuemon" "Horibe Yabei" "Kaiga Hachiroemon" "Uramatsu Kihei" "Hayami Souemon" "Harago Right" Doraemon " Chushingura land leading sister-in-law beetle, Epilachna oth

Right Panel:
Title of work:    "Tadaomizo Yasuke Ote no Yoshishi 4 people, Sadaemon No Yoshishi 3 people 2 Kunibashi meeting map"   " Yajibei Horibe" "Rikiya Ohboshi " "Yasuke Maehara" "Heiemon Teraoka" " Fuwa number right" "Emon" "Okano Ginemon" "Isoya Juroemon" "Kataya Ichinosuke" "Senba Saburobei" "Okuda Sadaemon" "Kimura Okaemon" "Ohoshi Seiemon" "Sugino Kuheiji" "" Kansuke Muranaka "," Susumu Masayuki Shioda "," Yoshida NakamigiEmon "" Yazama Kenai "" Chigamatsu Bunroku "," Kodera Hisanai "" Akagaki Nobezo "" Uramatsu half Dayu, " Chushingura land Oh by Nogishi Nijuyonin Karamen no Gishi Nijusan Ninryogokubashi Kaigo no Zuhoribe Yajibe, Oboshirikiya, Mabarayasuke, Teraokaheemon, Fluffy Zemon, Okano Ginemon, Isoaijurouemon, Katayaichinojo, Chibasaburobee, Ogadaemon, Kimuraokaemon, Oboshiseiemon, Sugi no Kuheiji, Muranaka Kansuke, Shi Odamasa no Jyo, Yoshida Chuemon, Yasuke Nai, Chikama Tsuburoku, Odera Kyunai, Akaki Enzo, Uramatsu Solder Yu"

ogishi Nijuyonin Karamen no Gishi Nijusan Ninryogokubashi Kaigo no Zuhoribe Yajibe, Oboshirikiya, Mabarayasuke, Teraokaheemon, Fluffy Zemon, Okano Ginemon, Isoaijurouemon, Katayaichinojo, Chibasaburobee, Ogadaemon, Kimuraokaemon, Oboshiseiemon, Sugi no Kuheiji, Muranaka Kansuke, Shi Odamasa no Jyo, Yoshida Chuemon, Yasuke Nai, Chikama Tsuburoku, Odera Kyunai, Akaki Enzo, Uramatsu Solder Yuuemon" "Yoshida Sakuemon" "Horibe Yabei" "Kaiga Hachiroemon" "Uramatsu Kihei" "Hayami Souemon" "Harago Right" Doraemon " Chushingura land leading sister-in-law beetle, Epilachna other people entwined of sister-in-law beetle, Epilachna's Shinobu Ryōgoku Bridge meeting not of Densuke Kurahashi, Hikokuro Mase, Shinroku Yazama, Kasuke Hayano , Takemori Kitahachi, Katawa Kagen Goemon, Katou Yoshichi, Otaro Kuemon, Yoshida Sakuemon, Horibe Yahe, Kaiga Hachirouemon, Uramatsuki Hei, Hayami Soemon, Hara Gouemonuhoribe Yajibe, Oboshirikiya, Mabarayasuke, Teraokaheemon, Fluffy Zemonemon, Isoaijurouemon, Katayaichinojo, Chibasaburobee, Ogadaemon, Kimuraokaemon, Oboshiseiemon, Sugi no Kuheiji, Muranaka Kansuke, Shi Odamasa no Jyo, Yoshida Chuemon, Yasuke Nai, Chikama Tsuburoku, Odera Kyunai, Akaki Enzo, Uramatsu Solder Yu
Courtesy of Ako City “Tadaomizo” Ukiyo-e Digital Exhibition Room Database, February 2021

Collections: Ako City Museum of History

References:

 
 

 

 
 
 
 
Copyright Gallery East. All rights reserved |

Site last updated on March, 2005 |

Design Galleryeast &EAT